BEZ.filozofie

To, že prodáváme náš sor­ti­ment bez obalů, už asi víte nebo tušíte. Sle­du­jeme tím jas­nou věc, a to ule­vit Vám, nám a plan­etě od zbytečných plas­tových obalů, které letí bez­tak okamžitě do koše a násled­ně na sklád­ku. A jsou to tuny a tuny. Jo a recyk­lace, ta fun­gu­je, ale jen částečně. Více o zapekl­i­tosti recyk­lací se můžete dočíst tady nebo tře­ba tady.

Máte přečteno? Takže, zkrát­ka nechceme odpad vůbec vytvářet, v Americe a už i u nás se takové­mu živ­ot­ní­mu přís­tupu říká “Zero Waste”, to můžeme přeložit jako “nulový odpad” nebo “nulová ztrá­ta” (pro­tože jde i o peníze) – více o Zero waste sty­lu zase tře­ba zde. A to je vlast­ně zák­lad­ní kámen naše­ho pod­nikání, chceme naší čin­nos­tí plan­e­tu Zemi zatížit co nejméně.

A celý obchod jsme tak také začali budovat, někdy to bylo zapekl­ité, někdy až trap­ně snad­né, ale rozhod­ně kreativní a zábavné.

Tady je pár hlavních principů, podle kterých postupujeme:

Všech­ny potraviny a drogerii chceme od doda­vatelů do znovupoužitel­ných (vrat­ných) obalů, nebo do jed­norá­zových recyklo­vatel­ných; právě v tom­to pořadí. Komu­niku­jeme pro­to s naši­mi doda­vateli a společně hledáme ces­ty, jak k vám zboží dostat bez jed­iného zmařeného obalu. A i když při dopravě vznikne nějaký odpad a obal, vznikl by, i kdy­by­chom zboží balili do malých pytlíčků. A to neděláme, takže ale­spoň jeden článek vždy přeskočíme.

Vešk­eré zařízení obchodu jsme se snažili sehnat z druhé ruky. Regá­ly jsme vyro­bili z použitých přepravních beden; pult, dřez, vybavení skladu, vše z druhé ruky nebo zachráněné ze sklepů a půd. Pok­lad­ní sys­tém zastává repaso­vaný počí­tač, účtenky tiskne postarší jehličková tiskár­na, zásu­v­ka na peníze a mon­i­tor též z bazaru. Váhu a bojler jsme koupili nové, pro jis­to­tu, s použitý­mi by moh­lo být víc starosti než radosti.

A proč to? Využíváme dál “staré” věci, které něko­mu dosloužili nebo nes­tačili, a kterým jsme vdech­li nové poslání. Šetříme tak zdro­je na výrobu nových věcí a také naší kap­su. A to se samozře­jmě pro­jeví i na cenách zboží, ale pšššt.

Samozře­j­mostí je, že vešk­erá drogerie, kter­ou prodáváme a kter­ou sami používáme, je šetrná k člověku i k přírodě, není testo­vaná na zvířat­e­ch a větši­nou z ní máme poc­it, že by se dala i jíst. Ale prosím, neděle­jte to!

Na potrav­inách je pro nás důležitá lokál­nost, kvali­ta (ať už bio či nebio), férovost obchodu a dis­tribuce. Velkým tématem je pro nás dopad pěs­tování plodin na živ­ot­ní prostředí, pro­to teď nevíme, jestli budeme mít tře­ba man­dle*. Kaž­dopád­ně je pravděpodob­né, že se podle našich a Vašich zkušenos­tí budou doda­vatelé a tedy i sor­ti­ment průběžně měnit.

*) tak man­dle už máme – RAW španěl­ské, nechtěli jsme amer­ické, pro­tože ty jsou výhrad­ně pěs­to­vané na obrovských monokul­turních plan­tážích a na dluh přírodě.

Dodržu­jeme hygien­ické normy, zákon­né povin­nos­ti a další před­pisy, které se takového pod­nikání týka­jí. To se musí.

A pak chceme, aby byl BEZ. místem pohody, respek­tu a sym­bol­em změn, které neb­u­dou přepy­chem, ale nut­nos­tí a nor­mou.

Jsou jas­nější a méně jas­né věci. Tou zapekl­i­tou byla napřík­lad vol­ba pok­lad­ní tiskárny, kter­ou mít musíme a musíme na ní tisknout hro­mady lístečků, pro­tože EET. Hod­ně frčí ter­mál­ní tiskárny, to jsou ty, které tisknou rych­le, potichu na takový lesklý papír. Pak jsou tiskárny jehličkové, které jsou poma­lé a hlučné a tisknou na úplně běžný papír. Nakonec jsme se rozhodli pro jehličkovou i přes to, že je potře­ba do ní kupo­vat barevnou pásku. Ale papírové účtenky se dají recyklo­vat; ty z ter­mo­tiskáren ne, pro­tože je to jakýsi chemický kok­te­jl včet­ně bis­fenolu A (BPA), a to nechceš. (více tře­ba na serveru Eko­log­ick­ého insti­tu­tu Veron­i­ca)

Taková rozhod­nutí řešíme pořád. V dnešním světě není nic čer­nobílé a vše má své pro a pro­ti. Rádi s Vámi zapředeme rozhovor na téma­ta, jak svět zanechat ještě lep­ším, než jsme ho dostali do ruk­ou. Snažíme se, učíme se a víme, že to má smysl.

 

Pro­to exis­tu­je BEZ.